Przeskocz do treści

Przypominamy, że realizowany jest w naszej szkole projekt pt. "Inwestycje w zawodowców" skierowany do uczniów, nauczycieli i szkół zawodowych. W dniu 20 kwietnia 2017 r. pomiędzy Powiatem Bydgoskim a Zarządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego pełniącym funkcję Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 została podpisana umowa o dofinansowanie projektu.

Poniżej przedstawiamy informacje o projekcie.

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10 Innowacyjna Edukacja, Działanie 10.1 Kształcenie ogólne i zawodowe w ramach ZIT, Poddziałanie 10.1.3 Kształcenie zawodowe w ramach ZIT. Celem projektu jest podniesienie jakości i efektywności kształcenia zawodowego w Powiecie Bydgoskim poprzez współpracę z otoczeniem społeczno-gospodarczym.

Okres realizacji projektu: 01.05.2017 r. - 30.09.2018 r.

W projekcie wsparciem do 30 września 2018 roku objętych zostanie 150 uczniów/uczennic, 5 nauczycieli/nauczycielek kształcenia zawodowego, a także 3 szkoły:

- Czteroletnie Technikum w Zespole Szkół Agro- Ekonomicznych w Karolewie,

- Czteroletnie Technikum w Zespole Szkół Zawodowych w Koronowie,

- Czteroletnie Technikum w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Solcu Kujawskim.

Wsparcie projektu w ramach Czteroletniego Technikum
w Zespole Szkół Agro- Ekonomicznych w Karolewie

Dla uczniów/uczennic kształcących się w zawodach technik żywienia i usług gastronomicznych, technik architektury krajobrazu, technik rolnik będą realizowane zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne, m.in. zajęcia przygotowujące do egzaminów zawodowych, zajęcia z dietetyki,  zajęcia z zakresu rzeźbienia w owocach i warzywach, specjalistyczne zajęcia z zakresu obsługi kelnerskiej, barmańskiej i baristycznej. Uczniowie/uczennice wezmą także udział w szkoleniu do prac na wysokościach metodą dostępu budowlanego i linowego z elementami arborystyki oraz  kursie operatora koparko-ładowarki. Odbędą się także wizyty studyjne w przedsiębiorstwach działających w branży rolniczej. W wakacje realizowane będą staże zawodowe, w których weźmie udział 33 uczniów/uczennic.

Dla nauczyciela/nauczycielki uczącego/uczącej w zawodzie technik architektury krajobrazu zaplanowano kurs florystyczny oraz kurs projektowania w Google SketchUp.

Szkoła otrzyma wyposażenie pracowni dla zawodu technik żywienia i usług gastronomicznych w postaci doposażenia sali obsługi konsumenta. Koordynatorem projektu w naszej szkole jest pani Katarzyna Lewandowska.

Działania w projekcie będą prowadzone z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów/uczennic.

Wartość projektu - 577 158,75 zł, w tym:

- dofinansowanie - 548 258,75 zł, z czego dofinansowanie z UE - 490 584,93 zł,

- wkład własny Powiatu Bydgoskiego - 28 900,00 zł.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Przypominamy, że realizowany jest w naszej szkole projekt pt. "Inwestycje w zawodowców" skierowany do uczniów, nauczycieli i szkół zawodowych. W dniu 20 kwietnia 2017 r. pomiędzy Powiatem Bydgoskim a Zarządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego pełniącym funkcję Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 została podpisana umowa o dofinansowanie projektu.

Poniżej przedstawiamy informacje o projekcie.

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10 Innowacyjna Edukacja, Działanie 10.1 Kształcenie ogólne i zawodowe w ramach ZIT, Poddziałanie 10.1.3 Kształcenie zawodowe w ramach ZIT. Celem projektu jest podniesienie jakości i efektywności kształcenia zawodowego w Powiecie Bydgoskim poprzez współpracę z otoczeniem społeczno-gospodarczym.

Okres realizacji projektu: 01.05.2017 r. - 30.09.2018 r.

W projekcie wsparciem do 30 września 2018 roku objętych zostanie 150 uczniów/uczennic, 5 nauczycieli/nauczycielek kształcenia zawodowego, a także 3 szkoły:

- Czteroletnie Technikum w Zespole Szkół Agro- Ekonomicznych w Karolewie,

- Czteroletnie Technikum w Zespole Szkół Zawodowych w Koronowie,

- Czteroletnie Technikum w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Solcu Kujawskim.

Wsparcie projektu w ramach Czteroletniego Technikum
w Zespole Szkół Agro- Ekonomicznych w Karolewie

Dla uczniów/uczennic kształcących się w zawodach technik żywienia i usług gastronomicznych, technik architektury krajobrazu, technik rolnik będą realizowane zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne, m.in. zajęcia przygotowujące do egzaminów zawodowych, zajęcia z dietetyki,  zajęcia z zakresu rzeźbienia w owocach i warzywach, specjalistyczne zajęcia z zakresu obsługi kelnerskiej, barmańskiej i baristycznej. Uczniowie/uczennice wezmą także udział w szkoleniu do prac na wysokościach metodą dostępu budowlanego i linowego z elementami arborystyki oraz  kursie operatora koparko-ładowarki. Odbędą się także wizyty studyjne w przedsiębiorstwach działających w branży rolniczej. W wakacje realizowane będą staże zawodowe, w których weźmie udział 33 uczniów/uczennic.

Dla nauczyciela/nauczycielki uczącego/uczącej w zawodzie technik architektury krajobrazu zaplanowano kurs florystyczny oraz kurs projektowania w Google SketchUp.

Szkoła otrzyma wyposażenie pracowni dla zawodu technik żywienia i usług gastronomicznych w postaci doposażenia sali obsługi konsumenta. Koordynatorem projektu w naszej szkole jest pani Katarzyna Lewandowska.

Działania w projekcie będą prowadzone z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów/uczennic.

Wartość projektu - 577 158,75 zł, w tym:

- dofinansowanie - 548 258,75 zł, z czego dofinansowanie z UE - 490 584,93 zł,

- wkład własny Powiatu Bydgoskiego - 28 900,00 zł.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

„Każdy rodzaj sportu niesie z sobą bogaty skarbiec wartości” (Jan Paweł II)  - te słowa towarzyszyły uroczystości otwarcia zmodernizowanej sali gimnastycznej w Zespole Szkół Agro-Ekonomicznych im. Bronisława Zamojdzina w Karolewie. Inauguracyjne spotkanie odbyło się 8 września 2017 r. i skupiło wokół siebie wielu znamienitych gości.
Uroczystość rozpoczęła się od przemówienia dyrektora szkoły Stanisława Busia, który gorąco powitał wszystkich gości, nauczycieli i uczniów.
W imieniu Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty list gratulacyjny odczytał  wizytator Sławomir Koniczyński. Oficjalne podziękowania za zaangażowanie i pomoc przy modernizacji sali gimnastycznej otrzymał Starosta Bydgoski Wojciech Porzych, Przewodniczący Rady Powiatu Bydgoskiego Zenon Rydelski i przedstawiciel firmy Korbud Tomasz Kontny W kolejnej części uroczystości starosta przedstawił historię remontu sali gimnastycznej, oddając na koniec symboliczny pierwszy strzał na bramkę. Ksiądz prałat Antoni Bunikowski wzruszył wszystkich pięknym przemówieniem, by następnie poświęcić wyremontowaną salę. Nie zabrakło życzeń i sportowych prezentów od zaproszonych dyrektorów szkół, placówek oraz gości. Przewodniczący Rady Rodziców Jan Holtz przekazał na ręce dyrektora szkoły oraz nauczycieli wychowania fizycznego  piłki do gry.
Podczas uroczystości wszyscy uczniowie oraz zaproszeni goście mogli doświadczyć miłych przeżyć artystycznych. W nowej sali wystąpił Błażej Karczmarczyk, laureat wielu konkursów poezji śpiewanej. Spotkanie uświetnił szkolny zespół pieśni i tańca ludowego „Karolaki” wykonując Poloneza, Górala oraz wiązankę tańców lubelskich. Nie zabrakło także akcentu sportowego, którym był pokaz żonglerki Tadeusza Pietrzaka.
Uroczystość zakończyło oficjalne przecięcie wstęgi, w którym uczestniczyli: Sławomir Koniczyński – w imieniu Kuratora Oświaty,  Starosta Bydgoski Wojciech Porzych, Zenon Rydelski -  Przewodniczący Rady Powiatu Bydgoskiego, Tomasz Kontny - przedstawiciel firmy Korbud, Stanisław Buś – dyrektor szkoły i Paweł Kowalski - przewodniczący samorządu uczniowskiego.
Po części oficjalnej spotkania wszyscy goście mogli zwiedzić cały, odnowiony sportowy kompleks  ZSA-E w Karolewie, a następnie zaproszeni zostali na słodki poczęstunek. Wszyscy są przekonani, że sala gimnastyczna będzie dobrze służyła społeczności lokalnej oraz obecnemu i kolejnym pokoleniom uczniów.

SONY DSC

SONY DSC
SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC

Wzorem lat ubiegłych Wydział Rozwoju i Funduszy Europejskich Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy ogłasza IV edycję konkursu fotograficznego pn. „Najpiękniejsze zabytki Powiatu Bydgoskiego”.

Konkurs ma na celu zwrócenie uwagi na piękno, wartość historyczną, unikatowość oraz promocję zabytków znajdujących się na terenie powiatu. Serdecznie zapraszamy do udziału!

Konkurs jest otwarty dla każdego niezależnie od wieku.

Serdecznie zapraszamy wszystkich rodziców, którzy wchodzą w skład tzw. "trójek klasowych" na posiedzenie Rady Rodziców, które odbędzie się w poniedziałek 26 czerwca 2017 r. w Zespole Szkół Agro-Ekonomicznych im. Bronisława Zamojdzina w Karolewie o godz. 18.00.
Głównym celem spotkania jest podsumowanie pracy szkoły w roku szkolnym 2016/2017 i wypracowanie wniosków na rok następny.

Jan Holtz - przewodniczący Rady Rodziców
Stanisław Buś - dyrektor Zespołu Szkół Agro-Ekonomicznych