Program „Dobry Start” to inwestycja w edukację polskich dzieci.
To 300 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. Wsparcie otrzymać może 4,6 mln uczniów. Koszt realizacji świadczenia szacuje się na ok. 1,4 mld zł rocznie.
Rodziny otrzymają wsparcie bez względu na dochód.

  • Dla kogo wsparcie?

Świadczenie dobry start przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia przez nie 24 roku życia.

Ważne!

  • Świadczenie dobry start przysługuje wyłącznie dzieciom uczącym się w szkole  (a szkoła  w rozumieniu przepisów rozporządzenia oznacza szkołę podstawową, dotychczasowe gimnazjum, szkołę ponadpodstawową i dotychczasową szkołę ponadgimnazjalną, z wyjątkiem szkoły policealnej i szkoły dla dorosłych, szkołę artystyczną, w której jest realizowany obowiązek szkolny lub nauki, a także młodzieżowy ośrodek socjoterapii, specjalny ośrodek szkolno- -wychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy, ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy.
  • Program nie obejmuje dzieci realizujących przygotowanie przedszkolne ani w przedszkolu, ani w tzw. „zerówce” prowadzonej w szkole. Nie obejmuje także studentów, uczniów szkół policealnych i uczniów szkół dla dorosłych.
  • Jak otrzymać świadczenie dobry start?

Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Może to zrobić mama lub tata dziecka, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka, a w przypadku dzieci przebywających w pieczy zastępczej – rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.

  • Gdzie złożyć wniosek?

Wnioski o świadczenie będą przyjmowane i realizowane przez te same instytucje , które realizują obecnie świadczenie wychowawcze w ramach programu „Rodzina 500+”. Chodzi tu o urząd miasta/gminy, ośrodek pomocy społecznej lub inną jednostkę organizacyjną (np. centrum świadczeń)  właściwą dla miejsca zamieszkania rodzica ubiegającego się o wyprawkę na dziecko (w przypadku powiatów świadczenia będą realizowane przez powiatowe centra pomocy rodzinie).

  • Kiedy złożyć wniosek?

Wniosek – podobnie jak wnioski o świadczenie wychowawcze z programu „Rodzina 500+” – będzie można składać już od 1 lipca online przez stronę Ministerstwa Rodziny empatia.PIPS.gov.pl oraz przez bankowość elektroniczną, a od 1 sierpnia drogą tradycyjną (papierową). Wniosek należy złożyć do 30 listopada.

  • Kiedy rodzina otrzyma wsparcie?

W przypadku wniosków złożonych w lipcu i sierpniu, rodziny wyprawkę otrzymają nie później niż 30 września. W przypadku wniosków złożonych w kolejnych miesiącach gminy będą miały maksymalnie 2 miesiące od dnia złożenia wniosku na jego rozpatrzenie i wypłatę świadczenia. Złożenie wniosku o świadczenie dobry start w lipcu i sierpniu to gwarancja wypłaty świadczenia nie później niż do 30 września.

Uczniowie klasy II technikum rolniczego z Zespołu Szkół Agro-Ekonomicznych w Karolewie brali udział w cyklu trzech wyjazdów studyjnych w ramach projektu unijnego "Inwestycje w zawodowców". Zajęcia odbyły się w gospodarstwie Wtelsad we Wtelnie i Gospodarstwie Rolnym Sliz w Szewnie. Podczas spotkań młodzież zdobyła nowe umiejętności, wiedzę oraz cenne certyfikaty. Opiekunami na wycieczkach byli: pani Anna Zamojdzin i pan Zbigniew Dolny.

Koordynator projektu - Katarzyna Lewandowska

W piątek 15 czerwca 2018 r. w Bydgoszczy odbyła się Gala Laureatów i Finalistów Ogólnopolskich Olimpiad. Bieżący rok był bardzo udany dla Zespołu Szkół Agro-Ekonomicznych w Karolewie. Aż trzech uczniów awansowało do wrocławskiego finału centralnego Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych. Dwóch uczniów uzyskało tytuł finalisty, a jeden laureata.

Podczas spotkania w Urzędzie Wojewódzkim wyróżnienia nauczycielom i uczniom wręczali Wojewoda Kujawsko-Pomorski p. Mikołaj Bogdanowicz i Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty p. Marek Gralik.

Wyróżnienia otrzymali trzej nasi uczniowie:
Mariusz Mosiński - laureat Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych,
Adrian Marunowski - finalista Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych
i Paweł Kowalski - finalista Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych.

Listy gratulacyjne przyznane zostały również opiekunom uczniów, otrzymali je:
p. Zbigniew Dolny (opiekun laureata),
p. Anna Zamojdzin (opiekun finalisty)
p. Andrzej Dubielewski (opiekun finalisty).

W obiektach Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu odbył się  w dniach 6-8 czerwca finał krajowy XLII Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych. Po pomyślnym przejściu przez eliminacje okręgowe ZSAE w Karolewie reprezentowany był  w stolicy Dolnego Śląska przez trzech uczniów: Adriana Marunowskiego, Pawła Kowalskiego i Mariusza Mosińskiego.

W wyniku olimpijskich zmagań najlepszych uczniów w Polsce nasi reprezentanci wywalczyli jeden tytuł laureata i dwa tytuły finalisty.

W bloku produkcja roślinna Mariusz Mosiński (n-l  Zbigniew Dolny) został laureatem Olimpiady.
W bloku produkcja zwierzęca Adrian Marunowski (n-le Zbigniew Dolny i Anna Zamojdzin) zdobył tytuł finalisty.

W bloku mechanizacja rolnictwa Paweł Kowalski (n-l Andrzej Dubielewski) wywalczył tytuł finalisty.

Gratulujemy sukcesów uczniom, nauczycielom i rodzicom.

Dzień 1 czerwca 2018 r. (piątek po święcie Bożego Ciała)
jest dodatkowym dniem wolnym od zajęć dydaktycznych.

Kolejnym dniem wolnym od zajęć lekcyjnych
będzie 19 czerwca (wtorek) w związku z odbywającymi się w szkole egzaminami potwierdzającymi kwalifikacje zawodowe.

(Stanisław Buś)

25 maja odbyła się w naszej szkole impreza kulturalna z cyklu "Noc muzeów". W organizacji II edycji tego przedsięwzięcia wzięli udział wszyscy uczniowie i  pracownicy szkoły. W magiczną atmosferę muzyki, tańca i nauki wprowadzili nas prowadzący uroczystość Daria Jaszkowska i Szymon Szamrowicz z klasy II technikum. Na scenie w Karolewie mogliśmy zobaczyć i posłuchać występu: Koronowskiej Gromady Zuchowej "Dudusie" (opiekun: Marta Kontna), chóru Stowarzyszenia Kultury Muzycznej "Kantyczka" z Różanny i Korytowa pod dyrekcją Andrzeja Skupniewicza, Orkiestry Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Pruszczu, zespołu Plan Ewakuacji Piętra oraz Zespołu Pieśni i Tańca "Karolaki" pod kierunkiem Waldemara Woźniaka. Oprócz tego nasi goście mogli zobaczyć pokaz strażacki Ochotniczej Straży Pożarnej z Suponina (z zabytkowym pojazdem bojowym), wziąć udział w lekcji florystyki ze słuchaczkami policealnej szkoły florystycznej, wykładzie pana Jarosława Jagodzińskiego pod tytułem "Wędrówki po Polsce" oraz w wystawie "Nasze pasje". Szkołę odwiedziły także panie z Koła Gospodyń Wiejskich z Wudzynka z produktami lokalnymi, słuchaczki Uniwersytetu Trzeciego Wieku WSG w Bydgoszczy - filia Karolewo (koło rękodzielnicze oraz panie ze Stowarzyszenia Jestem Aktywna z Dobrcza, które malowały dzieciom twarze i przygotowały dla wszystkich chętnych gry planszowe. Przez cały czas trwania imprezy można było zwiedzać szkolne muzeum oraz skorzystać z możliwości pływania łódką po stawie. Bardzo dziękujemy uczniom, którzy poświęcili swój czas na pomoc w organizacji przedsięwzięcia: Darii Jaszkowskiei i Szymonowi Szamrowiczowi, Natalii Żurek, Patrycji i Angelice Wieckiej, Oli Strużewskiej, Karolowi Dudzińskiemu, Adrianowi i Damianowi Freterom, Markowi Wiśniewskiemu, Oliwierowi Staśkowiakowi, Rafałowi Kiecy, Arkowi Mikołajczykowi i Radkowi Sabiniarzowi, a także Maciejowi Zalewskiemu (fot.). Ogromne podziękowania kierujemy do wszystkich, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do zorganizowania i przeprowadzenia imprezy, a szczególnie do naszego szkolnego zespołu "Karolaki", który przez cały wieczór umilał czas naszym gościom! Miło nam, że goście tak licznie odwiedzili Karolewo.