Przeskocz do treści

Dzień 1 czerwca 2018 r. (piątek po święcie Bożego Ciała)
jest dodatkowym dniem wolnym od zajęć dydaktycznych.

Kolejnym dniem wolnym od zajęć lekcyjnych
będzie 19 czerwca (wtorek) w związku z odbywającymi się w szkole egzaminami potwierdzającymi kwalifikacje zawodowe.

(Stanisław Buś)

25 maja odbyła się w naszej szkole impreza kulturalna z cyklu "Noc muzeów". W organizacji II edycji tego przedsięwzięcia wzięli udział wszyscy uczniowie i  pracownicy szkoły. W magiczną atmosferę muzyki, tańca i nauki wprowadzili nas prowadzący uroczystość Daria Jaszkowska i Szymon Szamrowicz z klasy II technikum. Na scenie w Karolewie mogliśmy zobaczyć i posłuchać występu: Koronowskiej Gromady Zuchowej "Dudusie" (opiekun: Marta Kontna), chóru Stowarzyszenia Kultury Muzycznej "Kantyczka" z Różanny i Korytowa pod dyrekcją Andrzeja Skupniewicza, Orkiestry Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Pruszczu, zespołu Plan Ewakuacji Piętra oraz Zespołu Pieśni i Tańca "Karolaki" pod kierunkiem Waldemara Woźniaka. Oprócz tego nasi goście mogli zobaczyć pokaz strażacki Ochotniczej Straży Pożarnej z Suponina (z zabytkowym pojazdem bojowym), wziąć udział w lekcji florystyki ze słuchaczkami policealnej szkoły florystycznej, wykładzie pana Jarosława Jagodzińskiego pod tytułem "Wędrówki po Polsce" oraz w wystawie "Nasze pasje". Szkołę odwiedziły także panie z Koła Gospodyń Wiejskich z Wudzynka z produktami lokalnymi, słuchaczki Uniwersytetu Trzeciego Wieku WSG w Bydgoszczy - filia Karolewo (koło rękodzielnicze oraz panie ze Stowarzyszenia Jestem Aktywna z Dobrcza, które malowały dzieciom twarze i przygotowały dla wszystkich chętnych gry planszowe. Przez cały czas trwania imprezy można było zwiedzać szkolne muzeum oraz skorzystać z możliwości pływania łódką po stawie. Bardzo dziękujemy uczniom, którzy poświęcili swój czas na pomoc w organizacji przedsięwzięcia: Darii Jaszkowskiei i Szymonowi Szamrowiczowi, Natalii Żurek, Patrycji i Angelice Wieckiej, Oli Strużewskiej, Karolowi Dudzińskiemu, Adrianowi i Damianowi Freterom, Markowi Wiśniewskiemu, Oliwierowi Staśkowiakowi, Rafałowi Kiecy, Arkowi Mikołajczykowi i Radkowi Sabiniarzowi, a także Maciejowi Zalewskiemu (fot.). Ogromne podziękowania kierujemy do wszystkich, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do zorganizowania i przeprowadzenia imprezy, a szczególnie do naszego szkolnego zespołu "Karolaki", który przez cały wieczór umilał czas naszym gościom! Miło nam, że goście tak licznie odwiedzili Karolewo.

 

 

W dniach 22, 23 i 24 maja uczniowie z naszej szkoły brali udział w specjalistycznych zajęciach z zakresu obsługi baristycznej. Odbyły się one w Kawiarni Strefa ul. Długa 11 w Bydgoszczy, pod okiem pana Michała Czachorowskiego. Warsztaty te należą do projektu unijnego "Inwestycje w zawodowców". Uczniowie zdobyli nowe umiejętności i otrzymali certyfikaty.

koordynator projektu: Katarzyna Lewandowska

 

Targi Turystyczno-Ogrodnicze „Lato na Wsi” w Minikowie są wielotematyczną imprezą, o charakterze edukacyjno-promocyjnym mającą na celu promocję działalności pozarolniczej oraz dziedzictwa kulturowego i kulinarnego województwa kujawsko-pomorskiego. Wystawom towarzyszy szereg konkursów m.in. konkurs gastronomiczny "Nasze kulinarne dziedzictwo - smaki regionów", w którym przedstawiciele Zespołu Szkół Agro-Ekonomicznych w Karolewie zajęli II miejsce! Sebastian Rokita i Piotr Wiśniewski z klasy III technikum przygotowali sałatkę z wędzonego pstrąga i polędwiczki wieprzowe z wędzoną śliwką. Nagroda to voucher na udział w warsztatach serowarskich o wartości 600 złotych dla grupy dwunastu osób! Do konkursu uczniów przygotowała pani Mirosława Kalitowska. Gratulujemy!

 

W połowie maja odbyły się w naszej szkole zajęcia pozalekcyjne z zakresu rzeźbienia w owocach i warzywach (carving) dla uczniów kształcących się w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych. Warsztaty poprowadził Waldemar Szreder. Zajęcia odbyły się w ramach projektu unijnego: "Inwestycje w zawodowców". Wszyscy uczestnicy otrzymali certyfikaty!

ZARZĄDZENIE 

DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ
AGRO-EKONOMICZNYCH IM. BRONISŁAWA ZAMOJDZINA
W KAROLEWIE

z dnia 25 maja 2018 r.

w sprawie:    Organizacji Systemu Ochrony Danych Osobowych i powołania Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Zespole Szkół Agro-Ekonomicznych im. Bronisława Zamojdzina w Karolewie

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia   27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych  (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000) zarządza się, co następuje:

1.1. Na podstawie art. 37 ust. 1a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku                       z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE z dniem 25.05.2018r. wyznaczam Inspektora Ochrony Danych (IOD) w osobie Pana Arnolda Paszty.

Do zadań Inspektora Ochrony Danych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zawarta umową, należy:

informowanie petentów/ strony zainteresowane o stanie ochrony danych osobowych;

monitorowanie przestrzegania RODO, innych przepisów o ochronie danych oraz polityki bezpieczeństwa w dziedzinie ochrony danych osobowych, w tym podział obowiązków, działania zwiększające świadomość, szkolenia pracowników;

współpraca z urzędem ochrony danych;

pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla organu nadzorczego w kwestiach związanych z przetwarzaniem, w tym z uprzednimi konsultacjami oraz w stosownych przypadkach prowadzenie konsultacji we wszelkich innych sprawach.

2. Wprowadzam do użytkowania i przestrzegania przez wszystkich pracowników placówki dokumentację określającą „Politykę Bezpieczeństwa Ochrony Danych Osobowych w w Zespole Szkół Agro-Ekonomicznych im. Bronisława Zamojdzina w Karolewie” - wydanie 01 z dnia 25 maja 2018.r., w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego Zarządzenia, w zakresie odnoszącym się do sposobu przetwarzania danych osobowych oraz środków ich ochrony.

3. Traci moc Zarządzenie Dyrektora Zespołu Szkół Agro-Ekonomicznych im. Bronisława Zamojdzina w Karolewie w sprawie wprowadzenia „Polityki bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w Zespole Szkół Agro-Ekonomicznych im. Bronisława Zamojdzina w Karolewie.

4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Oświadczenie dotyczące ochrony danych

Stan na maj 2018

Na podstawie niniejszego oświadczenia o ochronie danych osobowych chcielibyśmy w sposób przejrzysty poinformować wszystkich odwiedzających naszą stronę internetową o rodzaju, zakresie oraz celu pobieranych, wykorzystywanych i przetwarzanych przez nas danych osobowych oraz pouczyć o przysługujących Państwu prawach.

Korzystanie z naszej strony internetowej jest co do zasady możliwe bez podawania danych osobowych.

Jeśli dane pobierane są automatycznie podczas odwiedzin naszych stron internetowych przetwarzane są zgodnie z aktualnymi regulacjami ustawowymi dotyczącymi ochrony danych osobowych.

Jeśli przetwarzanie Państwa danych osobowych jest konieczne a nie ma ustawowych podstaw do takiego przetwarzania, pozyskujemy co do zasady zgodę niezbędną do przetwarzania danych.

Jako jednostka odpowiedzialna za przetwarzanie danych osobowych ustaliliśmy środki techniczne i organizacyjne w celu zagwarantowania jak najwyższego poziomu ochrony Państwa danych osobowych.

  1. Dane kontaktowe jednostki:

Administratorem Danych Osobowych jest:

Zespół Szkół Agro-Ekonomicznych im. Bronisława Zamojdzina w Karolewie,  reprezentowany przez Dyrektora

Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest:

Arnold Paszta
arnold.partner@gmail.com

  1. Prawa dotyczące danych osobowych osób, których one dotyczą.

Jeśli mają Państwo pytania dotyczące swoich danych osobowych, mogą się  Państwo do nas w każdej chwili zwrócić pisemnie, mailowo, telefonicznie, odpowiemy na pytania.

Zgodnie z RODO mają Państwo następujące prawa:

Prawo do informacji (art. 15 RODO).

W każdym momencie macie Państwo prawo uzyskać informacje o tym, jakie kategorie danych osobowych oraz jakie informacje odnośnie Państwa przetwarzamy i w jakim celu to czynimy, jak również jak długo i według jakich kryteriów dane te są przechowywane i czy w związku z tym stosowane jest profilowanie.
Ponadto macie Państwo prawo dowiedzieć się, jakim odbiorcom wzgl. kategoriom odbiorców dane zostały ujawnione lub są jeszcze ujawniane; w szczególności w przypadku odbiorców w krajach trzecich lub organizacji międzynarodowych. W tym przypadku macie Państwo również prawo do uzyskania pouczenia w kwestii stosownych gwarancji w związku
z przekazywaniem Państwa danych osobowych.

Oprócz prawa do złożenia skargi w organie nadzorczym oraz prawa do uzyskania informacji odnośnie pochodzenia Państwa danych macie Państwo prawo do ich usunięcia, korekty, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania lub sprzeciwu dotyczącego przetwarzania Państwa danych osobowych.

We wszystkich wyżej wymienionych przypadkach macie Państwo prawo do żądania od Administratora Danych bezpłatnej kopii swoich danych osobowych, które przetwarzamy. Za wszystkie inne kopie, o które Państwo wnioskujecie lub które wykraczają poza prawo do informacji danej osoby, jesteśmy uprawnieni do pobierania stosownej opłaty administracyjnej.

Prawo do sprostowania danych (art. 16 RODO).

Macie Państwo prawo do żądania natychmiastowego sprostowania przetwarzanych danych osobowych oraz - uwzględniając cele przetwarzania – prawo do żądania uzupełnienia niepełnych danych osobowych.

Jeśli chcielibyście Państwo skorzystać z prawa do sprostowania danych, możecie Państwo zwrócić się w każdej chwili do Administratora Danych celem naniesienia niezbędnej korekty.

Prawo do usunięcia danych (art. 17 RODO).

Macie Państwo prawo żądać natychmiastowego usunięcia swoich danych („prawo do bycia zapomnianym”) w szczególności wtedy, gdy gromadzenie danych nie jest już konieczne, gdy Państwo odwołaliście zgodę na przetwarzanie danych, gdy Państwa dane są przetwarzane niezgodnie z prawem lub zostały pobrane niezgodnie z prawem i istnieje obowiązek prawny do usunięcia danych zgodnie z prawem Unii Europejskiej lub prawem narodowym.

Prawo do bycia zapomnianym nie znajduje jednak zastosowania, gdy istnieje przeważające prawo do swobodnego wyrażania opinii lub swobody informacji, gromadzenie danych jest niezbędne do spełnienia zobowiązania prawnego (np. obowiązków przechowywania), usunięcie danych nie jest możliwe z tytułu ciążących na AD obowiązkach archiwizacyjnych lub gromadzenie danych służy dochodzeniu, wykonaniu lub obronie roszczeń prawnych.

Prawo do ograniczenia (art. 18 RODO).

Macie Państwo prawo do żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych, gdy kwestionujecie Państwo poprawność danych, ich przetwarzanie jest niezgodne z prawem, odmawiacie Państwo usunięcia swoich danych osobowych i żądacie w zamian ograniczenia przetwarzania, gdy konieczny cel przetwarzania przestaje istnieć lub sprzeciwiliście się Państwo przetwarzaniu danych zgodnie z art. 21 ust. 1, dopóki nie ustalono jeszcze, czy uprawnione interesy z naszej strony przewyższają Państwa interesy.

Prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO).

Macie Państwo prawo do przenoszenia swoich danych osobowych, w powszechnie stosowanej formie, by przekazać je bez uszczerbku innej jednostce odpowiedzialnej, jeśli np. istnieje zgoda z Państwa strony i przetwarzanie dokonywane jest w drodze zautomatyzowanego postępowania.

Prawo do sprzeciwu (art. 21 RODO).

Macie Państwo prawo do wyrażenia w każdej chwili sprzeciwu wobec pobierania, przetwarzania lub wykorzystywania swoich danych osobowych do celów bezpośredniego pozyskiwania lub badania rynku i opinii oraz marketingowego (promocyjnego) przetwarzania danych, chyba że możemy przedłożyć przekonujące i wymagające ochrony dowody dotyczące przetwarzania danych, które to dowody przewyższają Państwa interesy, prawa i wolności.

Ponadto nie możecie Państwo skorzystać ze swojego prawa do wyrażenia sprzeciwu, gdy przepis prawa przewiduje pobieranie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych lub obliguje do pobierania, przetwarzania lub wykorzystywania tych danych.

Uprzejmie informujemy, że do 18 czerwca 2018 r. trwa nabór kandydatów na uczniów klas pierwszych Czteroletniego Technikum oraz Branżowej Szkoły I Stopnia wchodzących w skład Zespołu Szkół Agro-Ekonomicznych im. Bronisława Zamojdzina w Karolewie.
Przyjmowane są również podania o przyjęcie w szkołach dla dorosłych (szkoła policealna w zawodzie florysta i liceum ogólnokształcące).

Szkoła prowadzi również kursy kwalifikacyjne w zawodach:
RL.03 - prowadzenie produkcji rolniczej
RL.16 - Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej
RL.21 - Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury   krajobrazu

Warto poinformować, że szkoła dysponuje internatem (20 zł/miesięcznie) dla uczniów, którzy mają problem z dojazdem do szkoły.

Podania można składać w sekretariacie szkoły w dni powszednie w godz. 7.00-15.00.

W najbliższą sobotę tj. 19 maja  o godz. 10.00 w Zespole Szkół Agro-Ekonomicznych w Karolewie rozpocznie się impreza pn. "Polska biega".

Każdy może biegać. Nie jest ważny wynik, ale chęci. Zapraszamy małych i dużych do Karolewa, gdzie w otoczeniu pięknej przyrody będzie można wziąć udział w akcji.  Zapisy odbędą się na miejscu w sekretariacie zawodów do godz. 10.00.

Organizatorem akcji jest Gminny Ludowy Klub Sportowy w Dobrczu.

Liczymy, że pobiegną również nasi uczniowie.