Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy

Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy – informacje ogólne

Druk wniosku do pobrania tutaj: WNIOSEK KWALIFIKACYJNY KURS ZAWODOWY

Na kwalifikacyjny kurs zawodowy może zapisać się osoba dorosła (ukończone 18 lat) bez względu na dotychczasowe wykształcenie (np. gimnazjum, ośmioklasowa szkoła podstawowa/zasadnicza szkoła zawodowa, liceum, technikum, studia wyższe).

Osoba, która uzyskała zaliczenie Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego, otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego. W przypadku, gdy dana kwalifikacja wyodrębniona została w więcej niż jednym zawodzie w zaświadczeniu będą wymienione wszystkie zawody, w których ta kwalifikacja występuje.

Ukończenie Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, w zakresie danej kwalifikacji, przeprowadzanego przez okręgową komisję egzaminacyjną. Osoba, która ukończy kwalifikacyjny kurs zawodowy i zda egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji, otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie.

NAUKA NA KWALIFIKACYJNYCH KURSACH ZAWODOWYCH JEST BEZPŁATNA

Wszystkim zainteresowanym podniesieniem swoich kwalifikacji szkoła oferuje profesjonalną kadrę nauczycielską, nasze doświadczenie i dobrze wyposażone pracownie do nauki.

Szczegółowe informacje można uzyskać w sekretariacie zespołu szkół od poniedziałku do piątku w  godzinach 7:30-15:00 i pod telefonami: 52 3819276,     507 748 901

Zasady naboru

  1. Na kurs przyjmuje się kandydatów, którzy posiadają zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do nauki zawodu.
  2. W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba miejsc na dany kurs zawodowy przyjmuje się w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego kandydatów, którzy nie posiadają żadnych kwalifikacji zawodowych.
  3. W dalszej kolejności postępowania rekrutacyjnego w przypadku większej liczby kandydatów wymienionych w pkt 2, niż liczba miejsc stosuje się kryteria wymienione w art. 20c ust.2 ustawy o systemie oświaty oraz kryteria wymienione w art. 20g ust.2 pkt 2  ustawy o systemie oświaty (kryteria równorzędne).
  4. W dalszej kolejności stosuje się zasady wymienione w art. 20r ust. 5 ustawy o systemie oświaty.