Procedury COVID 19

Procedury związane z zagrożeniem koronawirusem w ZSAE w Karolewie

PROCEDURA POBYTU W SZKOLE

w czasie epidemii wirusa SARS-Cov-2

w Zespole Szkół Agro-Ekonomicznych im. Bronisława Zamojdzina

w Karolewie

 1. Zakres procedury:

Procedura dotyczy sposobów postępowania osób dorosłych i uczniów w czasie ich pobytu w szkole.

 1. Opis procedury:

        Do szkoły przychodzi wyłącznie zdrowy uczeń.

 1. Przyjście ucznia jest jednoznaczne ze zgodą rodzica/ opiekuna prawnego/pełnoletniego ucznia na badanie uczniowi temperatury przed wejściem do placówki.
 2. Grupa uczniów przebywa wyłącznie w jednej, wyznaczonej w tym celu stałej sali a opiekują się nimi nauczyciele według planu lekcji.
 3. Z biblioteki szkolnej można korzystać w godzinach jej pracy.
 4. Podczas zajęć można używać osłony ust i nosa. Niemniej nie jest to obowiązek konieczny i należy zastosować odpowiednie praktyki do możliwości psychofizycznych uczniów i nauczyciela.
 5. W salach uczniowie siedzą w odległości nie mniejszej niż 1,5 m od siebie.
 6. Uczeń posiada własne przybory i materiały, których nie można pożyczać.
 7. W Internacie funkcjonuje stołówka szkolna zgodnie z ustalonymi procedurami.
 8. Przerwy międzylekcyjne uczniowie spędzają na świeżym powietrzu jeżeli pozwalają na to warunki atmosferyczne.
 9. Jeżeli warunki atmosferyczne nie pozwalają na przebywanie podczas przerw na świeżym powietrzu, uczniowie spędzają przerwy w korytarzach budynków szkolnych. Wówczas zaleca się używanie osłony ust i nosa oraz zachowanie dystansu społecznego 1,5m.
 10. Należy ograniczyć aktywności sprzyjające bliskiemu kontaktowi pomiędzy uczniami, nauczycielem.
 11. Należy promować zasady higieny, stosować je przed i po zajęciach.
 12. Każdy uczeń przy wejściu do budynków szkoły dezynfekuje ręce.
 13. Dezynfekcja wyposażenia, poręczy, klamek, włączników światła, klawiatur itp. odbywa się zgodnie z harmonogramem prac przyjętych w szkole.
 14. Sale, w których przebywają uczniowie należy wietrzyć co najmniej 1 raz na godzinę – w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.
 15. Wszyscy pracownicy szkoły zachowuje dystans społeczny między sobą, w każdej przestrzeni placówki, wynoszący minimum 1,5 metra.
 16. Pracownicy obsługi, administracji szkoły powinni ograniczyć kontakt z uczniami i nauczycielami.
 17. Jeśli uczeń przejawia niepokojące objawy choroby należy odizolować je w odrębnym pomieszczeniu, w sali nr 11.
 18. Dostęp do placówki osób trzecich jest ograniczony.

Procedura szybkiej komunikacji z rodzicami w czasie epidemii wirusa SARS-Cov-2 podczas zajęć z uczniami Zespołu Szkół Agro-Ekonomicznych im. Bronisława Zamojdzina w Karolewie

I.       Zakres procedury:

Przedmiotem procedury jest określenie drogi służbowej w procesie powiadamiania oraz zasad postępowania i podziału obowiązków w zakresie szybkiej komunikacji z rodzicami w przypadku podejrzenia zachorowania ucznia lub personelu na COVID 19.

II.      Opis procedury:

1. Weryfikacja danych kontaktowych i kontakt z rodzicami:

a)      Dyrektor zobowiązuje wychowawców klas do potwierdzenia prawidłowości posiadanych adresów mailowych rodziców i zaktualizowania numerów telefonów obojga rodziców/opiekunów prawnych uczniów uczęszczających do szkoły.

b)      Zobowiązuje się rodziców/opiekunów prawnych do bezzwłocznego odbierania telefonu z placówki lub w przypadku braku możliwości natychmiastowej rozmowy, jak najszybszego oddzwaniania.

c)       W sytuacji braku kontaktu z rodzicem/prawnym opiekunem szkoła wyśle e-maila informującego rodzica o konieczności niezwłocznego kontaktu ze Szkołą w związku z zaobserwowaniem u dziecka symptomów zarażenia wirusem SARS-Cov-2.

2. Postępowanie w razie podejrzenia choroby:

a)      W razie wystąpienia u ucznia przebywającego w szkole niepokojących symptomów COVID-19 nauczyciel przeprowadza rozmowę z uczniem dotyczącą jego złego samopoczucia.

b)      Przy podejrzeniu wystąpienia choroby zakaźnej COVD-19 u ucznia należy niezwłocznie odizolować go w odrębnym pomieszczeniu (sala nr 11), powiadomić dyrektora Szkoły, a w przypadku jego nieobecności wicedyrektora lub wskazaną przez niego osobę.

c)       Dyrektor lub wyznaczony przez niego pracownik powiadamia rodziców/opiekunów prawnych o podejrzeniu zachorowania ucznia na COVID-19 i prosi o niezwłoczne odebranie dziecka z placówki, a w sytuacji braku kontaktu telefonicznego, wysyła się mail z informacją do rodziców/opiekunów prawnych.

d)      Po potwierdzeniu informacji o zagrożeniu epidemiologicznym przez Powiatowego Inspektora Sanitarnego Dyrektor zleca wyznaczonemu pracownikowi wysłanie maili informujących o sytuacji epidemiologicznej rodzicom/opiekunom prawnym uczniów przebywających w szkole.

e)       Ponadto informacja dla rodziców/opiekunów prawnych o zaleceniach Sanepidu zostanie opublikowana na stronie internetowej placówki.

3. Potwierdzenie zapoznania się z procedurą:

a)      Wszyscy pracownicy placówki są zobowiązani do bezwzględnego przestrzegania powyższej procedury.

b)      Wszyscy rodzice/opiekunowie prawni dzieci uczęszczających do szkoły w okresie zagrożenia epidemiologicznego są zobowiązani do zapoznania się i przestrzegania powyższej procedury.

Procedura reagowania na sytuację podejrzenia zakażenia wirusem SARS-Cov-2 uczniów/pracowników Zespołu Szkół Agro-Ekonomicznych

im. Bronisława Zamojdzina w Karolewie

I.       Zakres procedury:

Przedmiotem procedury jest określenie zasad postępowania w przypadku podejrzenia zachorowania ucznia lub personelu na COVD 19.

II.      Opis procedury:

1. Postępowanie w razie podejrzenia choroby

a)      Należy poinstruować pracowników i uczniów szkoły, że w przypadku wystąpienia u nich niepokojących objawów nie powinni przychodzić do szkoły, powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno- epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i  poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.

b)      Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, dostępnych na stronach gis.gov.pl lub https://www.gov.pl/web/koronawirus/, a także obowiązujących przepisów prawa.

c)       W przypadku wystąpienia u pracownika/ucznia niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem należy niezwłocznie odsunąć go od innych osób. Uczeń znajduje się w wydzielonej w tym celu sali (sala nr 11) pod opieką pracownika wskazanego przez Dyrektora szkoły bądź inną osobę do tego upoważnioną. Pracownik zachowuje odległość od ucznia minimum 2m.

d)      Należy wstrzymać przyjmowanie kolejnych uczniów, powiadomić właściwą miejscowo powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.

e)       Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik/uczeń, należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w podmiocie procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.).

f)       Należy stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.

g)      Zaleca się przygotowanie i umieszczenie w określonym miejscu (łatwy dostęp) potrzebnych numerów telefonów, w tym stacji sanitarno-epidemiologicznej, służb medycznych.

III.     Potwierdzenie zapoznania się z procedurą

Wszyscy pracownicy placówki są zobowiązani do bezwzględnego przestrzegania powyższej procedury.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Bez kategorii. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.