Przeskocz do treści

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

W ZSAE w Karolewie egzaminy odbędą się w terminach:
- poniedziałek 22 czerwca, godz. 13.00 - (etap praktyczny); R.16 i T.15
- wtorek 23 czerwca, godz. 10.00 - (etap pisemny); RL.03, TG.07, AU.20, MG.18
- wtorek 23 czerwca, godz. 12.00 - (etap pisemny); R.16 i T.15
- w dniach 28-30 czerwca o godz. 9.00 i 15.00 (etap praktyczny) RL.03
- w dniach 29 czerwca do 1 lipca o godz. 8.00, 12.00, 16.00 (etap praktyczny) TG.07

Prosimy uczniów o przybycie na 30-45 minut przed terminem egzaminu.
W związku z sytuacją epidemiczną w tym roku egzaminy zawodowe muszą być przeprowadzane zgodnie ze specjalnymi wytycznymi przygotowanymi przez Centralną Komisję Egzaminacyjną, Ministerstwo Edukacji Narodowej i Głównego Inspektora Sanitarnego. Uczniowie są zobowiązani posiadać własne środki ochrony osobistej (maseczki, rękawice).

Podczas egzaminów praktycznych w kwalifikacjach :  AU.20 , MG.18. RL.03 i TG.07 wymagany jest strój roboczy (ochronny) wynikający ze specyfiki zawodu.

Zdający egzamin w kwalifikacji TG.07 powinni posiadać orzeczenie  lekarskie (badania sanitarne)

    Na część pisemną zdający przynosi kalkulator prosty.

  Wszyscy zdający powinni mieć długopis ( pióro ) z czarnym tuszem
( atramentem ).

kwalifikacja Nazwa zawodu Zdający przynosi na egzamin
R.16 Technik rolnik Kalkulator prosty, ołówek, gumkę, linijkę, ekierkę, temperówkę
T.15 Technik  żywienia i usług gastronomicznych Kalkulator prosty, ołówek, gumkę, linijkę, temperówkę
AU.20   Sprzedawca Kalkulator prosty
MG.18   Mechanik pojazdów samochodowych Kalkulator prosty
RL.03 Technik rolnik , rolnik Kalkulator prosty
TG.07 Technik żywienia i usług gastronomicznych, kucharz Kalkulator prosty


Prosimy o zachowanie środków ostrożności związanych z występującym w Polsce koronawirusem.