Solidarność Rolników Indywidualnych – konkurs historyczny

Przypominamy, że z okazji 40-lecia powstania NSZZ Rolników Indywidualnych zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie historycznym o wydarzeniach z 1981 r.

„… Solidarność to znaczy jeden z drugim
Nigdy jeden przeciwko drugiemu …”
Jan Paweł II

Regulamin konkursu „Drogi Solidarności Rolniczej w rejonie Bydgoszczy i Świecia”

Zasady ogólne

Konkurs „Drogi Solidarności Rolniczej w rejonie Bydgoszczy i Świecia” przeprowadza Zespół Szkół Agro-Ekonomicznych w Karolewie, Karolewo, 86-022 Dobrcz.

 Współorganizatorzy:

Marszałek Województwa Kujawsko – Pomorskiego

Starosta Powiatu Bydgoskiego

Gmina Dobrcz

Temat konkursu

 „Drogi Solidarności Rolniczej w rejonie Bydgoszczy i Świecia”.

Cele konkursu

  1. Zainteresowanie uczniów najnowszą historią Polski, ze szczególnym uwzględnieniem historii regionalnej (powiatów bydgoskiego                           i świeckiego) i dziejów rodziny w okresie przełomowych wydarzeń dla Polski i Europy środkowej związanych z działalnością „Solidarności”,    w tym NSZZ RI Solidarność z okazji 40- lecia zarejestrowania Związku. 
  2. Odkrywanie i poznawanie sylwetek uczestników wydarzeń związanych z powstaniem i działalnością NSZZ RI Solidarność;
  3. Zebranie informacji o uczestnikach związanych z działalnością Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Rolników Indywidualnych Solidarność z powiatów bydgoskiego i świeckiego oraz przedstawienie ich w publikacji;
  4. Popularyzowanie pamięci o tamtych wydarzeniach dla zachowania tożsamości narodowej i kształtowania wzorców patriotyzmu;
  5.  Wspieranie wychowania patriotycznego młodzieży, kształtowanie dumy narodowej oraz wartości jaką stanowi własne niepodległe państwo. 
  6. Kształtowanie przywiązania do wolności i miłości Ojczyzny. 

Uczestnicy konkursu

Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie szkół podstawowych do klasy ósmej, uczniowie szkół ponadpodstawowych, absolwenci ZSA-E w Karolewie, mieszkańcy powiatów: bydgoskiego, świeckiego.

Laureaci konkursu otrzymają nagrody:

 1) za zajęcie pierwszego, drugiego i trzeciego miejsca – dyplomy i nagrody rzeczowe

2) Wyróżnienia – dyplomy i nagrody rzeczowe

Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół Agro–Ekonomicznych w Karolewie.

Informacje dotyczące organizacji i przebiegu konkursu, listy laureatów będą przekazywane przez stronę internetową szkoły, podane w prasie lokalnej.

Regulamin konkursu 

W konkursie mogą brać udział indywidualnie wszyscy uczniowie szkół podstawowych, ponadpodstawowych, absolwenci ZSA-E w Karolewie, mieszkańcy powiatów: bydgoskiego, świeckiego zainteresowani konkursem.

Uczestnik konkursu przygotowuje indywidualną pracę w formie:

  1. pisemnej, która powinna mieć twórczy charakter i opierać się na źródłach historycznych (np. wywiadach, wspomnieniach, pamiętnikach, listach, fotografiach i innych źródłach historycznych) i w ten sposób opisać losy wybranych działaczy i historię powstania NSZZ RI „Solidarność” oraz wpływ tych wydarzeń na losy działaczy i ich rodzin;
  2. nagranie audio lub video np. ze wspomnieniami, wywiadem z uczestnikami zdarzeń lub członkami ich rodzin obserwujących wydarzenia i przedstawieniem wpływu tych wydarzeń na rodzinę.

Każda praca oceniana jest niezależnie przez dwóch nauczycieli – członków danej komisji

Prace konkursowe nie będą zwracane autorom.

Organizator zastrzega sobie prawo wykorzystania prac uczestników konkursu do celów naukowych i edukacyjnych oraz ich nieodpłatnej publikacji – we fragmentach lub w całości – z zachowaniem zasad prawa autorskiego.

Prace będą oceniane wg kryteriów:

-wartość merytoryczna i zgodność z tematem 

-posługiwanie się materiałem źródłowym – dobór materiałów, różnorodność, krytyczne podejście do wykorzystywanych źródeł z uwzględnieniem ich historycznego kontekstu

-twórcze podejście do tematu.

Prace powinny być przesłane lub dostarczone do organizatora tego konkursu do dnia 31 sierpnia 2021 r.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone a nagrody wręczone w czasie uroczystych obchodów 40 rocznicy powstania NSZZ RI „Solidarność”, które odbędą się w Karolewie w dniu 15 września 2021 r. 

Regulamin jest dostępny na stronie internetowej 

 W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyduje Organizator konkursu. 

Sprawy organizacyjne 

Wypełnione zgłoszenie uczestnictwa podpisane przez nauczyciela                     (w przypadku uczniów), wraz z „Oświadczeniem – zgoda na upublicznienie danych oraz fotowizerunku uczestnika” podpisane przez prawnego opiekuna uczestnika proszę nadesłać do organizatora konkursu na adres Szkoły (ZSA-E w Karolewie, Karolewo 8, 86-022 Dobrcz, adres e – mailowy: sekretariat@zsae-karolewo.pl). Powyższe zgłoszenie i deklarację w przypadku osoby pełnoletniej wypełnia i podpisuje się ona sama. 

Ten wpis został opublikowany w kategorii Bez kategorii. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.