Inwestycje w zawodowców 2

Powiat Bydgoski realizuje projekt pt. „Inwestycje w zawodowców 2”, którego celem jest podniesienie jakości i efektywności kształcenia zawodowego w Powiecie Bydgoskim poprzez współpracę 4 szkół prowadzących kształcenie zawodowe z otoczeniem społeczno-gospodarczym w zakresie dostosowania kształcenia do potrzeb rynku pracy w terminie do 30.09.2021 r.

Projekt obejmie wsparciem co najmniej 125 uczniów i 13 nauczycieli kształcenia zawodowego, a także cztery szkoły: Technikum w Karolewie w Zespole Szkół Agro-Ekonomicznych im. Bronisława Zamojdzina w Karolewie, Technikum w Koronowie w Zespole Szkół Zawodowych im. gen. Stanisława Maczka w Koronowie oraz Technikum w Solcu Kujawskim w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Solcu Kujawskim oraz Branżową Szkołę I Stopnia w Koronowie w Zespole Szkół Zawodowych im. gen. Stanisława Maczka w Koronowie. Uczniowie klas dotychczasowego czteroletniego technikum, uczniowie branżowej szkoły I stopnia kształcący się w ww. szkołach oraz nauczyciele kształcenia zawodowego uczący ww. szkołach stanowią grupę docelową.

Dla uczniów zostały zaplanowane dodatkowe zajęcia pozalekcyjne, wyjazdy zawodoznawcze, wizyty studyjne ukierunkowane na uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy i umiejętności oraz kursy i szkolenia w zakresie zdobywania dodatkowych uprawnień zwiększających ich szanse na rynku pracy.

W wakacje dla uczniów odbywają się wysokiej jakości staże i praktyki zawodowe we współpracy z pracodawcami. Trzynastu nauczycieli kształcenia zawodowego ukończy kursy doskonalące.

W ramach projektu trzy szkoły objęte wsparciem zostaną wyposażone w sprzęt/pomoce dydaktyczne zgodne z wymogami rynku pracy. Założeniem projektu jest, aby 105 uczniów podniosło, nabyło lub uzupełniło kompetencje zawodowe, 5 uczniów nabyło kompetencje kluczowe lub umiejętności uniwersalne po opuszczeniu programu. Działania będą prowadzone z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów.

Okres realizacji projektu: 01.05.2019 r.- 30.09.2021 r. 

Wartość projektu- 646133,75 zł, w tym:

– dofinansowanie z UE- 549213,68 zł,

– wkład własny Powiatu Bydgoskiego- 96920,07 zł.

Uchwała Zarządu Powiatu Bydgoskiego

Kliknij aby pobrać

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa

Kliknij aby pobrać

Formularz zgłoszeniowy

Kliknij aby pobrać

Oświadczenie

Kliknij aby pobrać

Informacja dotycząca przedłużenia projektu

Kliknij aby pobrać