Zasady szkolne

MISJA SZKOŁY

Nasza szkoła wyróżnia się głębokim osadzeniem w tradycji regionu. Przykładamy dużą wagę do kultywowania chlubnych tradycji szkoły. Wszyscy pracujemy jak zespół.

Celem naszych działań jest służenie uczniom, rodzicom, nauczycielom i środowisku tak aby spełniać ich potrzeby i oczekiwania w zakresie edukacji oraz rozwoju. Stwarzamy każdemu uczniowi warunki do wszechstronnego rozwoju na miarę jego indywidualnych możliwości.

Priorytetem naszej szkoły jest wysoka efektywność kształcenia, kreowanie postaw twórczych, zapewnienie bezpieczeństwa oraz budowanie satysfakcji z dokonanego wyboru szkoły jako miejsca nauki i pracy zawodowej.

Kształcenie i wychowanie w Zespole Szkół Agro-Ekonomicznych im. Bronisława Zamojdzina w Karolewie ma następujące cele:

  • Wspieranie wszechstronnego rozwoju osobowego ucznia oraz rozwijanie dociekliwości poznawczej, ukierunkowanej na poszukiwanie prawdy, dobra i piękna w świecie
  • Przygotowanie każdego ucznia do wykonywania zadań w życiu zawodowym i publicznym
  • Kształtowanie odpowiedzialnej postawy życiowej i wskazywanie wartości moralnych; wspieranie wyboru właściwych celów życiowych i zawodowych
  • Uczenie szacunku dla dobra wspólnego jako podstawy życia społecznego; rozwijanie wrażliwości, wyobraźni i poczucia estetyki
  • Kształtowanie postaw patriotycznych, społecznych i etycznych; przygotowanie do życia w rodzinie, społeczności lokalnej i państwie
  • Uczenie współtworzenia szkolnej wspólnoty i współdziałania z jej członkami; uczenie postawy dialogu i negocjacji.

 

ZASADY SZKOLNE

Uczniowie mają obowiązek systematycznego uczęszczania do szkoły.

Lekcje odbywają się zgodnie z planem lekcji.

Lekcje rozpoczynają się o godzinie 8.00 i trwają do godziny 15.00.

Od uczniów wymagamy punktualności i przybycia do szkoły nie później niż 10 minut przed rozpoczęciem zajęć szkolnych.

Bezpośredni telefon do szkoły dla informowania o nieobecności ucznia to:

052- 381 92 76 lub 507 748 901

O nieobecności w szkole należy powiadomić szkołę niezwłocznie w pierwszym dniu nieobecności.

1. Zasady szkolne:

–       Uczeń ma prawo i obowiązek uczęszczać na wszystkie zajęcia szkolne.

–       Zwolnienia z lekcji i usprawiedliwienia nieobecności wymagają uzgodnienia z wychowawcą. Uczniów obowiązuje zeszyt usprawiedliwień, w których rodzice wpisują usprawiedliwienia nieobecności. Usprawiedliwienie nieobecności musi nastąpić w terminie 7 dni od dnia nieobecności (najbliższej godzinie z wychowawcą)

–       Uczniowie powinni zachowywać się w szkole grzecznie i uprzejmie, odnosić się do siebie z szacunkiem. Uczeń powinien być traktowany z szacunkiem.

–       Od uczniów wymagane jest szanowanie mienia szkolnego oraz otoczenia szkoły.

–       Wymagany jest odpowiedni strój uczniowski podczas lekcji, uroczystości szkolnych, zajęć praktycznych, zajęć z wychowania fizycznego. Ubiór uczniowski noszony podczas zajęć lekcyjnych powinien być schludny, nie wyzywający; noszenie biżuterii jest nie zalecane.

2. Wymagany ubiór do poszczególnych rodzajów zajęć:

a)     Obowiązujący strój na zajęcia lekcyjne z wyjątkiem wychowania fizycznego oraz zajęć praktycznych powinien spełniać następujące minimalne wymagania: zakryte ramiona, dekolt, plecy, brzuch. Spódnica o długości nie mniej niż do pół uda. Buty na płaskim obcasie. Ubiór w stonowanych, niekrzykliwych kolorach.

b)    Dopuszczalny jest dyskretny makijaż, małe kolczyki w uszach.

c)     Stroje na zajęcia z wychowania fizycznego:

–         dres (bluza + spodnie)

–         spodenki sportowe

–         koszulka typu T-shirt w jednorodnym kolorze

–         skarpetki

–         obuwie sportowe do ćwiczeń w sali gimnastycznej i na powietrzu

–         czapka, szalik, i rękawiczki – w przypadku ćwiczeń w dni chłodniejsze

d)    Strój roboczy dla uczniów odbywających zajęcia w pracowni technologii                gastronomicznej :

–         biały fartuch z rękawami

–         biały czepek zakrywający włosy

–         obuwie zmienne

–         garnitur kucharski (białe spodnie i bluza) dla chłopców

e)     Strój roboczy dla uczniów odbywających zajęcia praktyczne z obsługi konsumenta:

Dziewczęta:

–         spódnica czarna

–         bluzka biała

–         fartuszek kelnerski

–         obuwie

Chłopcy:

–         kamizelka, spodnie w jednym kolorze

–         koszula biała

–         muszka

–         obuwie

f)      Strój roboczy dla uczniów odbywających zajęcia praktyczne w zawodzie technik rolnik, technik architektury krajobrazu:

–         ubranie robocze( bluza + spodnie, najlepiej ogrodniczki)

–         nakrycie głowy

–         obuwie robocze (trzewiki robocze lub gumofilce)

–         rękawice robocze

g)     Strój apelowy – dziewczęta (biała bluzka, czarna lub granatowa spódnica albo garnitur damski w tych kolorach z białą bluzką, obuwie czarne na niskim obcasie) chłopcy (biała koszula, czarne lub granatowe spodnie albo garnitur w tych kolorach, biała koszula i krawat, obuwie trzewiki lub półbuty czarne wiązane lub typu mokasyn)

3. Używanie telefonów komórkowych podczas lekcji i innych zajęć szkolnych jest zabronione. Dopuszcza się korzystanie z nich za zgodą nauczyciela do celów edukacyjnych.

4. Korzystanie z urządzeń technologii informacyjnej służy celom edukacyjnym. Nieuprawnione ściąganie plików jest zabronione. Instalowanie własnych programów w komputerach szkolnych jest zabronione. Szkoła instaluje w komputerach szkolnych oprogramowanie zabraniające dostępu uczniom do określonych stron internetowych.

5. Palenie tytoniu w tym e-papierosów, przynoszenie i zażywanie narkotyków oraz alkoholu w szkole są zabronione. Nieprzestrzeganie tych zakazów będzie karane najsurowszymi przewidzianymi dla takich działań sankcjami.

6. Przemoc fizyczna i psychiczna oraz zastraszanie są niedopuszczalne i będą karane najsurowszymi przewidzianymi dla takich działań sankcjami.

7. Dojeżdżający samochodem używają go tylko do dojazdu do szkoły rano, przed rozpoczęciem lekcji i odjazdu ze szkoły po zakończonych wszystkich lekcjach lub zajęciach. Samochody powinny być zaparkowane w miejscu i w porządku wskazanym przez szkołę. Zabrania się opuszczania terenu szkoły w czasie przeznaczonym na naukę i przerwy oraz przebywania w samochodach.

8. Każda nieobecność ucznia w szkole w wieku do 18 lat, na zajęciach obowiązkowych i w internacie powinna być usprawiedliwiona przez rodziców w terminie określonym przez wychowawcę klasy.

9. Uczniowie pełnoletni mogą usprawiedliwić swoją nieobecność samodzielnie jeśli wyrażą na to zgodę w formie pisemnej ich rodzice (prawni opiekunowie) łożący na naukę swojego dziecka. Usprawiedliwienie nieobecności w szkole powinno nastąpić w terminie uzgodnionym z wychowawcą.

10. Uczniowie zwolnieni z uczęszczania na określone zajęcia przebywają w bibliotece pod opieką nauczyciela.