MOJA PRZYSZŁOŚĆ

INFORMACJA O PROJEKCIE „MOJA PRZYSZŁOŚĆ”

Celem projektu jest poprawa efektywności i jakości kształcenia ogólnego w Powiecie Bydgoskim poprzez realizację zajęć rozwijających kompetencje kluczowe, rozwijanie zindywidualizowanego podejścia do ucznia, doradztwo edukacyjno-zawodowe 166 uczniów i podniesienie kompetencji nauczyciela w terminie do 30.06.2019r.

Wsparciem w projekcie zostanie objętych 166 uczniów i 1 nauczyciel, a także 5 szkół (w tym 2 szkoły będą doposażone).

Grupę docelową stanowią uczniowie i uczennice 3 szkół prowadzących kształcenie ogólne (2 licea ogólnokształcące i 1 szkoła podstawowa), uczniowie i uczennice 2 szkół prowadzących kształcenie zawodowe (czteroletnie technika), nauczyciel uczący (pracujący) w szkole podstawowej, dla których organem prowadzącym jest Powiat Bydgoski.

Uczniowie uczestniczyć będą w zajęciach dydaktyczno – wyrównawczych rozwijających kompetencje kluczowe w zakresie nauk matematyczno – przyrodniczych, języków obcych, postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy w zakresie kreatywności , innowacyjności i pracy zespołowej, w zajęciach z doradcą zawodowym, zajęciach specjalistycznych i zajęciach dydaktyczno –wyrównawczych podczas których realizowana będzie indywidualizacja pracy z uczniem. Uczniowie wezmą udział w warsztatach przyrodniczych, zajęciach laboratoryjnych, językowych z native speaker, kołach z biologii i j. angielskiego.

Wsparciem zostanie objęty nauczyciel Szkoły Podstawowej nr 3 w Koronowie, dla którego zaplanowano kurs – Terapia funkcji poznawczych Metodą Feuersteina – Instrumental Enrichment.

Wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i rozwojowymi wynikać będzie z diagnozy indywidualnych potrzeb i możliwości uczniów oraz będzie uwzględniać współpracę z rodzicami. Dwie szkoły zostaną doposażone w specjalistyczne oprogramowania, pomoce dydaktyczne do prowadzenia zajęć.

Okres realizacji projektu – 01.04.2018 – 30.06.2019

Wartość projektu – 170 392,50 zł, w tym:

– dofinansowanie –  161 872,87 zł,

– wkład własny Powiatu Bydgoskiego –  8 519,63 zł.

Regulamin projektu