HARMONOGRAM EGZAMINÓW MATURALNYCH USTNYCH

HARMONOGRAM EGZAMINÓW MATURALNYCH_ustne

Zasady wglądu do pracy egzaminacyjnej

Tematy egzaminów ustnych z języka polskiego dla uczniów technikum

Zespół Szkół Agro-Ekonomicznych w Karolewie

z języka polskiego w roku szkolnym 2014/2015*

tematy_prezentacje_2015

 

Wykaz lektur dla technikum- Poziom podstawowy w załączniku  Lista lektur 2014_2015

Wykaz lektur dla liceum w załączniku matura 2015

Harmonogram egzaminów wywieszony jest na tablicy ogłoszeń; informację o terminach egzaminów w części ustnej egzaminu maturalnego można uzyskać także w sekretariacie

BIBLIOGRAFIA:

 1.2.Bibliografia musi być podpisana imieniem i nazwiskiem.

3.Po wyznaczonym terminie bibliografii nie przyjmuje się.

4.Razem z bibliografią zdający przedkłada informację o materiałach pomocniczych i środkach technicznych, którymi zamierza posłużyć się podczas prezentacji. Szkoła udostępnia tylko te środki techniczne, którymi dysponuje.

5.W czasie egzaminu zdający może korzystać z materiałów pomocniczych przygotowanych we własnym zakresie do prezentacji, w tym ramowego planu prezentacji, który okazuje do wglądu przed przystąpieniem do egzaminu (objętość nie powinna przekraczać jednej strony formatu A-4; nie jest wymagane wcześniejsze złożenie planu)

 

Obowiązujący wszystkich uczniów wzór wg którego należy sporządzić bibliografię:

BIBLIOGRAFIA

imię i nazwisko, klasa

temat: (pełne brzmienie z aktualnej szkolnej listy tematów)

I .BIBLIOGRAFIA PODMIOTOWA

1.LITERATURA

(autorzy alfabetycznie nazwiskami, tytuł kursywą, miejsce i rok wydania książki)

2.MALARSTWO

(autorzy alfabetycznie nazwiskami, tytuł obrazu kursywą, źródło)

3.FILM

(reżyserzy alfabetycznie nazwiskami, tytuł kursywą, kraj i rok produkcji filmu)

4.MUZYKA

(kompozytorzy alfabetycznie nazwiskami, tytuł kursywą, źródło)

II. BIBLIOGRAFIA PRZEDMIOTOWA

(j.w.)

1.

2.

3.

4.

odręczny, czytelny podpis

Informacja o materiałach pomocniczych i środkach technicznych, którymi zdający zamierza posłużyć się podczas prezentacji:

……………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………..

Załącznik 2_BIBLIOGRAFIA