Tematy egzaminów ustnych z języka polskiego

Zespół Szkół Agro-Ekonomicznych w Karolewie na rok szkolny 2014/2015


INFORMACJA DLA UCZNIÓW KLAS TRZECICH

Zgłoszenie tematu do części ustnej egzaminu z języka polskiego

  1. Uczeń ma prawo złożyć, w terminie do 31 stycznia roku* poprzedzającego rok szkolny, w którym zamierza przystąpić do egzaminu, nauczycielowi języka polskiego propozycję tematu prezentacji w części ustnej egzaminu.
  2. Nauczyciel ww. języka przedstawia temat zaproponowany przez ucznia zespołowi nauczycieli danego przedmiotu, opracowującemu szkolną listę tematów, a członkowie zespołu podejmują decyzję o akceptacji lub odrzuceniu tematu. O podjętej decyzji nauczyciel języka zawiadamia zainteresowanego ucznia.
  3. Tematy proponowane przez uczniów, umieszczone na szkolnej liście tematów, mogą być wybierane przez innych zdających.

Tematy egzaminów ustnych z języka polskiego

Zespół Szkół Agro-Ekonomicznych w Karolewie

z języka polskiego w roku szkolnym 2014/2015*

w załączniku matura 2015

 

 

Wykaz lektur – Poziom podstawowy

1. Literatura polska:

- konteksty antyczne, biblijne i inne

- Bogurodzica w kontekście poezji średniowiecznej

- Jan Kochanowski – fraszki, pieśni i treny (wybór)

- Jan Andrzej Morsztyn – wybór wierszy

- Daniel Naborowski – wybór wierszy

- Wacław Potocki – wybór wierszy

- Ignacy Krasicki – bajki, satyry (wybór), Hymn do miłości ojczyzny

- Adam Mickiewicz – Romantyczność, Pan Tadeusz, Dziady cz. III, wybór wierszy

- Juliusz Słowacki – Kordian: akt I, akt II, akt III sc. 5 i 6; wybór wierszy

- Zygmunt Krasiński – Nie-Boska komedia: cz. I, cz. III (scena w obozie rewolucji), cz. IV (scena w obozie arystokracji i scena finałowa)

- Cyprian Kamil Norwid – wybór wierszy

- Bolesław Prus – Lalka, Kamizelka

- Eliza Orzeszkowa Nad Niemnem – fragmenty tomu III: rozmowa Andrzejowej Korczyńskiej z synem, rozmowa Benedykta Korczyńskiego z synem; Gloria victis

- Maria Konopnicka – Mendel Gdański

- Henryk Sienkiewicz – Potop

- Kazimierz Przerwa-Tetmajer – wybór wierszy

- Jan Kasprowicz – wybór wierszy

- Leopold Staff – wybór wierszy z różnych epok

- Stanisław Wyspiański – Wesele

- Władysław Stanisław Reymont – Chłopi (t. I)

- Stefan Żeromski – Ludzie bezdomni, Przedwiośnie

- Witold Gombrowicz – Ferdydurke rozdz. II, III, VI, VII, VIII, IX, X, XII, XIV

- Zofia Nałkowska – Granica

- Tadeusz Borowski Pożegnanie z Marią (opowiadanie tytułowe, U nas, w Auschwitzu…, Proszę państwa do gazu, Bitwa pod Grunwaldem)

- Gustaw Herling-Grudziński – Inny świat

- Bolesław Leśmian – wybór wierszy

- Julian Tuwim – wybór wierszy

- Maria Pawlikowska-Jasnorzewska – wybór wierszy

- Czesław Miłosz – wybór wierszy

- Krzysztof Kamil Baczyński – wybór wierszy

- Tadeusz Różewicz – wybór wierszy

- Zbigniew Herbert – wybór wierszy

- Miron Białoszewski – wybór wierszy

- Wisława Szymborska – wybór wierszy

- Stanisław Barańczak – wybór wierszy

- Jan Twardowski – wybór wierszy

- Sławomir Mrożek – Tango

- Hanna Krall – Zdążyć przed Panem Bogiem

2. Literatura powszechna:

- Sofokles – Król Edyp

- Horacy – wybór pieśni

- William Szekspir – Makbet

- Molier – Świętoszek

- Johann Wolfgang Goethe – Cierpienia młodego Wertera

- Fiodor Dostojewski – Zbrodnia i kara

- Joseph Conrad – Jądro ciemności

- Albert Camus – Dżuma

Harmonogram egzaminów wywieszony jest na tablicy ogłoszeń; informację o terminach egzaminów w części ustnej egzaminu maturalnego można uzyskać także w sekretariacie

BIBLIOGRAFIA:

 

1.2.Bibliografia musi być podpisana imieniem i nazwiskiem.

3.Po wyznaczonym terminie bibliografii nie przyjmuje się.

4.Razem z bibliografią zdający przedkłada informację o materiałach pomocniczych i środkach technicznych, którymi zamierza posłużyć się podczas prezentacji. Szkoła udostępnia środki techniczne, którymi dysponuje.

5.W czasie egzaminu zdający może korzystać z materiałów pomocniczych przygotowanych we własnym zakresie do prezentacji, w tym ramowego planu prezentacji, który okazuje do wglądu przed przystąpieniem do egzaminu (objętość nie powinna przekraczać jednej strony formatu A-4; nie jest wymagane wcześniejsze złożenie planu)

 

Obowiązujący wszystkich uczniów wzór wg którego należy sporządzić bibliografię:

BIBLIOGRAFIA

imię i nazwisko, klasa

temat: (pełne brzmienie z aktualnej szkolnej listy tematów)

I .BIBLIOGRAFIA PODMIOTOWA

1.LITERATURA

(autorzy alfabetycznie nazwiskami, tytuł kursywą, miejsce i rok wydania książki)

2.MALARSTWO

(autorzy alfabetycznie nazwiskami, tytuł obrazu kursywą, źródło)

3.FILM

(reżyserzy alfabetycznie nazwiskami, tytuł kursywą, kraj i rok produkcji filmu)

4.MUZYKA

(kompozytorzy alfabetycznie nazwiskami, tytuł kursywą, źródło)

II. BIBLIOGRAFIA PRZEDMIOTOWA

(j.w.)

1.

2.

3.

4.

odręczny, czytelny podpis

Informacja o materiałach pomocniczych i środkach technicznych, którymi zdający zamierza posłużyć się podczas prezentacji:

……………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………..